Erkel Ferenc élete és működése c. könyv kiadói előszava

KIADÓI SZÓ.
A legnagyobb magyar zeneköltő s a magyar opera elévülhetlen érdemű megteremtője: Erkel Ferenc élete és működésének megírására e munka igen t. szerzőjét felkérvén, e nagyérdekü munka kiadásánál sem üzleti érdek, sem hiúsági viszketegség, sem feltűnési ösztön nem vezetett.
Egyedül a legőszintébb elismerés és hódolat, melylyel az elhunyt nagy mester géniusza iránt mindenkor viseltettem s az igaz hála, melyet iránta úgy életében éreztem, mint érzek halála után is ama számos felbuzdító támogatásáért, melylyel a magyar műipar emelése érdekében kifejtett buzgalmas pályá­mon engemet elhalmozni kegyes volt.
Leginkább érzem pedig e hála erkölcsi köteles­ségét ama hazafias felkarolásaért, melyet a leg­speciálisabb magyar hangszer: a cimbalommal szemben tanúsított, mely ma már nemzetközi jelentő­ségre emelkedett s melynek polgárjogot szerzett a színházi zenekarokban, azt első sorban saját magyar operáival igazolván be.
De másrészt, legújabb keletű zeneműkereskedé­semnek kiadási feladatát abban véltem legjobban megtalálni, hogy a legnagyobb magyar zeneköltő
emlékét a hazai irodalomban én is tehetségem szerint megörökítsem.
Budapest, 1894. november hó.

Schunda V. József.

id. ÁBRÁNYI Kornél: Erkel Ferenc élete és működése. Kultúrtörténelmi korrajz, Budapest, Schunda, 1895.