X. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny

A verseny időpontja: 2011. május 13-15.
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4024 Debrecen, Vár u. 1.; Telefon: 06-52-531-775, fax: 06-52-531-773
E-mail: simonffy.zeneiskola@t-online.hu; Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu

A verseny célja: A zeneiskolai szolfézstanulmányok alapján kiművelt zenei írás-olvasási és halláskészség, valamint az élményszerű népdal- és műdaléneklés bemutatása, mérése.

A versenyzők köre: A versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik zeneiskolai, valamint alapfokú művészetoktatási intézmények keretei között részesülnek szolfézsoktatásban.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő.

A verseny részei: Szolfézs-, népdaléneklési-, műdaléneklési verseny, improvizációs játékok.
A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli részből áll. A népdal- és műdaléneklési verseny, valamint az improvizációs játék egyfordulós.

Nevezési feltételek:
A népdal- és műdaléneklési versenyen, valamint az improvizációs játékon a szolfézsversenyre nevezett tanulók külön nevezés alapján vehetnek részt. Kérjük, hogy minden versenyző legalább egy további versenyrészre (népdaléneklési-, műdaléneklési verseny, improvizációs játék) is nevezzen.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1-je után,
II. korcsoport: 1998. január 1-je és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1997. december 31. között,
IV. korcsoport: 1996. május 31. előtt születettek, akik 2011. május 31-ig 20. életévüket még nem töltik be.

ORSZÁGOS DÖNTŐ
SZOLFÉZSVERSENY

Írásbeli feladatok:

1. feladat:
Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes – nem népi énekes – diktálása alapján. A lejegyzés a hangzó magasságban történik.
A népdal egy versszakkal, a bemutatást követően hétszer hangzik el. A versenyzők a feladathoz a kulcsot, az előjegyzést, az ütemmutatót és a kezdőhangot értékkel együtt megkapják.

 • I. korcsoport: Visszatérő szerkezetű, 8-11 szótagszámú, nem váltakozó ütemű népdal.
 • II. korcsoport: Variált visszatérésű, nem váltakozó ütemű népdal.
 • III. korcsoport: Nehezebb, giusto előadásmódú, váltakozó ütemű népdal.
 • IV. korcsoport: Nehezebb, visszatérés nélküli népdal, melyben hajlítások előfordulhatnak.

2. feladat:
A bécsi klasszicizmus korszakában született dallam lejegyzése (Glucktól, Schubertet is beleértve). A zenei részlet a bemutatást követően hétszer hangzik el zongorán.

 • I. korcsoport: Alterált hangot nem tartalmazó 8 ütemes periódus felső szólamának lejegyzése dúrban, vagy összhangzatos mollban (a diktálás két szólamban, funkciót jelző basszussal történik).
 • II. korcsoport: Kétszólamú, 8 ütemes zenei egység lejegyzése (a felső szólamban alterált hangok is előfordulhatnak).
 • III. korcsoport: Kétszólamú, nem moduláló, 8-10 ütemes zenei egység lejegyzése (alterált hangok mindkét szólamban előfordulhatnak).
 • IV. korcsoport: Kétszólamú, esetleg rokon hangnembe moduláló, maximum 12 ütemnyi zenei egység lejegyzése.

3. feladat:
Hangköz- és hangzatfelismerés, illetve építés megadott hangra.
A diktálás középregiszterben, hangközönként, hangzatonként két-két hangoztatással történik. Lejegyzés: betűvel és számmal, oldás esetén a színezet (dúr, moll) megnevezésével.

 • I. korcsoport:

a) Öt hangköz – k2-tól n6-ig – és öt hangzat – dúr-, moll-, szűkített-, bővített hármashangzat alaphelyzetben – felismerése hallás után (a hangzatok oldások nélkül szólalnak meg).
b) Öt hangköz és öt hármashangzat építése megadott hangra 3# ill. 3b előjegyzésig (az előbbiekkel azonos körből). A szűkített (ti,-ré-fá→dó dó-mi) és a bővített hármashangzat (dó-mi-szi→dó-mi-lá) feloldása követelmény.
c) Öt hangköz és öt hármashangzat felismerése kottaképről.

 • II. korcsoport:

a) Öt hangköz felismerése hallás után k2-tól n7-ig, b4 és sz5 is.
A b4 és sz5 oldás nélkül hangzik, mindkét írásmódja elfogadható.
Öt hangzat felismerése hallás után – dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és megfordításokban, szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben.
b) Öt hangköz, öt hármashangzat építése megadott hangra oldással együtt 4# ill. 4b előjegyzésig (az előbbiekkel azonos körből). A b4 oldása (fá–ti→mi–dó’) és a sz5 oldása (ti,–fá→dó–mi), valamint a szűkített hármashangzat (ti,-ré-fá→ dó dó-mi) és a bővített hármashangzat (dó-mi-szi→dó-mi-lá) feloldása követelmény.
c) Öt hangköz és öt hármashangzat felismerése kottaképről violin, vagy basszuskulcsban.

 • III. korcsoport:

a) Alterált hangokat is tartalmazó tonális hangközmenet lejegyzése (maximum tíz hangköz). A hangközmenet nem modulál. A versenyzők a feladathoz a kulcsot, az előjegyzést és a kezdő hangköz kottaképét megkapják.
A feladat a bemutatást követően háromszor, folyamatos diktálással hangzik el.
Lejegyzendő a kottakép és alatta a hangközök jelzése betűvel és számmal.
b) Tíz hangzat felismerése hallás után – dúr, moll, szűkített hármashangzat – alaphelyzetben és megfordításokban, valamint alaphelyzetű bővített hármashangzat és a domináns szeptim hangzat.
Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzés: betűvel és számmal.
c) Zenei elemek felismerése zongorán négyszer elhangzó bécsi klasszikus zeneműrészlet alapján (pl.: metrum, hangsor, forma, késleltetés, szekvencia, kürtmenet, kadencia, hármashangzat-felbontás, kromatika, stb.)

 • IV. korcsoport:

a) Hangközmenet lejegyzése: az első megadott hangközön kívül maximum tíz hangköz hangzik el (moduláció előfordulhat a domináns, a párhuzamos vagy az azonos alapú hangnembe).
A versenyzők a lejegyzéshez a kulcsot, előjegyzést és a kezdő hangköz kottaképét megkapják.
A feladat a bemutatást követően négyszer, folyamatos diktálással hangzik el.
Lejegyzendő a kottakép és alatta a hangközök jelzése betűvel és számmal.
b) Tonális hangzatmenet lejegyzése: az első megadott hangzaton kívül maximum 10 akkord hangzik el (dúr-, moll-, szűkített-, bővített hármashangzatok és fordításaik, domináns és szűkített szeptim hangzat).
Alteráció, hangnemi kitérés előfordulhat.
A feladat a bemutatást követően négyszer folyamatosan, mérsékelt tempóban hangzik el.
A versenyzők a lejegyzéshez a kulcsot, az előjegyzést és a kezdő akkord kottaképét megkapják.
Lejegyzendő a kottakép és alatta a hangzatok jelzése betűvel és számmal.
c) Stílusfelismerés hat hangzó zenei részlet alapján (reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus és 20. századi zeneműrészletek).
Az írásbeli feladatoknál a zenei helyesírást és a kottakép rendezettségét is értékeli a versenybizottság.

Szóbeli feladatok:

1. feladat:

Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal lapról éneklése egy versszakkal, az I. korcsoportban 90, a II., III., IV. korcsoportban 60 másodperc átnézési idő után. Megszólaltatása először szolmizálva vagy alkalmi hangzóval történik, majd stílusos előadása szöveggel.
Szerkezete és nehézségi foka a népdalírási feladattal megegyezik.
Az I. és II. korcsoportban a lapról énekelt népdalt újabb 60 másodperc átnézési idő alatt memorizálni kell.
(A népdal szöveges előadásához a versenyzők a nyomtatott szöveget kézhez kapják.)

2. feladat:
Egy bécsi klasszikus dallam lapról éneklése 60 másodperc átnézési idő után (megszólaltatása szolmizálva vagy hangnevekkel, majd tetszés szerinti hangzóval – az előadási jelek figyelembe vételével-, kottahű, élményszerű előadásban).
A III. és IV. korcsoportban a lapról énekelt dallamot – vagy annak egy részét – újabb 60 másodperc átnézési idő alatt memorizálni kell.

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A tanulók korcsoporttól függetlenül, egy csoportban versenyeznek.
A verseny anyaga: Öt szabadon választott magyar népdal – lehetőleg a lakóhely szerinti tájegység dalaiból is – és egy zongorakíséretes magyar népdalfeldolgozás előadása.
A verseny megkezdése előtt a tanuló átadja a versenybizottságnak a választott népdalaiból készített listát a tájegység megjelölésével.
Minden versenyző – a versenybizottság által kiválasztott – három népdalt és a népdalfeldolgozást adja elő. A népdalokat két, de legfeljebb öt versszakkal lehet énekelni. Elsődleges feladat az átélt, élményszerű előadás.

MŰDALÉNEKLÉSI VERSENY

A tanulók korcsoporttól függetlenül, egy csoportban versenyeznek.
A verseny anyaga: Három különböző stíluskorszakból választott műdal zongorakísérettel.
A versenybizottság kettőt választ előadásra.
Zongorakísérőt – kérésre – a rendező iskola biztosít.

IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK

Az improvizációs játék korcsoportonként történik.

Korcsoportok:

 • I. korcsoport: 1999. június 1-je után,
 • II. korcsoport: 1998. január 1-je és 1999. május 31. között,
 • III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1997. december 31. között,
 • IV. korcsoport: 1996. május 31. előtt születettek, akik 2011. május 31-ig 20. életévüket még nem töltik be.

A feladatot a lapról olvasás után kapja meg a versenyző.

A verseny anyaga:

I. korcsoport: Az új stílusú magyar népdal szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam improvizálása megadott első sor alapján.

II–IV. korcsoport: Nyolc ütemes, a klasszikus periódus szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam rögtönzése megadott első két ütem alapján.
A feladatok korcsoportonként nehezednek!
A versenyzők teljesítményét a versenybizottság az írásbeli és szóbeli fordulók összesített eredménye alapján értékeli.

A népdal- és műdal-, valamint az improvizációs versenyt a versenybizottság külön pontozza és értékeli.

A döntőre nevezés módja:
Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.kodaly-debr.sulinet.hu letölthető 2011. március 11-étől.
A nevezési lapot postai úton a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI címére (4024 Debrecen, Vár u. 1.) és e-mailen a simonffy.zeneiskola@t-online.hu címen kell megküldeni.

A verseny díjai: a versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I-V. helyezést és különdíjakat, a népdal,- műdal, improvizációs versenyen a résztvevők számától függően várhatóan I-III. helyezést adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény fedezi.
A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntő nevezési határideje: 2011. március 25.

TERÜLETI VÁLOGATÓK (szolfézsverseny válogatói)

A területi válogatók ideje: 2011. március 11. 9 órai kezdettel.
A területi verseny részei: Írásbeli és szóbeli verseny.
A versenyzők központi írásbeli feladatokat oldanak meg. Az írásbeli verseny befejezését követően az eredeti diktált anyag megtekinthető a válogató helyszínén.

A területi válogatók rendezői:

 • Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola
  7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
  Terület: Baranya-, Somogy-, Tolna-, Zala megye.
 • Kodály Zoltán Ének-Zene Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneművészeti Szakközépiskola 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 22. Honlap: www.kodaly-iskola.hu
  Terület: Pest-, Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád megye.
 • Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: http://www.kodaly-debr.sulinet.hu
 • Terület: Borsod-Abaúj Zemplén-, Heves- Nógrád-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye-, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
 • Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola
  9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu
  Terület: Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas-, Fejér- és Veszprém megye.
 • Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
  Helyszín: Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, 1112 Budapest, Neszmélyi út 30.
  Terület: Főváros

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2011. február 15-éig.

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére, címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2011. január 10-ig.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.
Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 90 fő.
Az országos döntő nevezési határideje: 2011. március 25.

Reklámok

Véleményed van? ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s